Więzi i komunikacja w firmie

female-1280962__340W ciągu dnia pracownik podnosi swoje kwalifikacje, popołudnia i wieczory zarezerwowane są na wspólną zabawę. Nieformalna strona spotkań sprzyja tworzeniu się więzi i polepszeniu komunikacji. Po powrocie do obowiązków z wyjazdów integracyjnych można zaobserwować lepszą pracę całego zespołu. Paintball leśny to tylko jedna z możliwości aranżacji imprezy integracyjnej. Pracownicy podzieleni na kilkuosobowe zespoły muszą rywalizować i jednocześnie współpracować ze sobą. Nieznany teren dodaje pikanterii do zabawy. Zespół otrzymuje szansę rozładowania emocji. Sceneria i dopracowane scenariusze każdego wyjazdu gwarantują niezwykła zabawę. To idealna forma wyrażenia wdzięczności za ciężką pracę i wyniki zespołu.  Główną korzyścią organizacji imprez integracyjnych jest poprawa jakości pracy zespołu. Aktywny wypoczynek i zastrzyk adrenaliny sprawiają, że pracownik jest w stanie lepiej podjąć obowiązki w pracy. Zespół poprzez wspólną zabawę staje się zgrany, uczy się ze sobą współpracować. Odzwierciedleniem tego jest płynna komunikacja w biurze. Pracownicy lepiej się poznają i wiedzą, czego można po kimś oczekiwać. Jasna sytuacja sprawia, że spada liczba konfliktów w zespole. Ma to swoje przełożenie na osiągane wyniki w pracy. Pracodawca zyskuje grupę dopasowanych pracowników, którzy potrafią się porozumiewać. Kapitał ludzki to z jednej strony najcenniejeszy, a z drugiej najdeliktatniiejszy z zasobów organizacji. Trzeba o niego dbać, gdyż inaczej może zostać utracony. Podczas rozmów z naszymi klientami często przewija się temat powodów odejść pracowników z organizacji.  Należ pamiętać, iż fluktuacja pracowników jest procesem naturalnym, jednak w momencie kiedy zaczynają odchodzić najbardziej wartościowi pracownicy, stanowiący trzon organizacji – zagraża to jej dalszemu istnieniu  Badania wykazują, iż 90% powodów odejść podawanych przez pracowników nie dotyczy finansów. Jednym z ważniejszych powodów okazuje się rozczarowanie z zakresu obowiązków w stosunku do oczekiwań, czy tez złożonych obietnic. Pracodawcy starają się „złapać w sieć” najlepszych pracowników, nierzadko obiecując profity wynikające z pracy dla danej organizacji, o których wiedzą, iż są nierealne. Jeżeli zatrudniamy kogoś na stanowisku kierowniczym, wymagając od niego doświadczenia w zarządzaniu znacznym dużym zespołem pracowników, a potem okazuje się, iż pracownika zostaje kierownikiem własnego biurka – może to rodzić rozgoryczenie i poczucie oszustwa.  Podobny skutek rodzi brak informacji zwrotniej na temat wykonywanej pracy, który to jest wymieniany jako kolejny powód. Pracownik, który nie otrzymuje jasnych sygnałów co do oceny wykonywanej przez siebie pracy – nie tylko nie może korygować ewentualnych błędów, ale także traci do niej motywację. Odmiana tego jest permanentna krytyka wszelkich podejmowanych przez pracownika działań i nie oferowanie w zamian innych sposobów postępowania – „źle pracujesz, ale nie powiemy Ci, co znaczy pracować dobrze”.  Jako kolejny powód odejść z organizacji należy wymienić brak perspektyw rozwoju czy awansu. Jeżeli dla pracownika znaczącym jest zwiększanie swojej strefy wpływu oraz poczucia mocy sprawczej w organizacji – źle będzie się czuł, jeśli nie zostanie mu to zapewnione. Stres oraz przeciążenie pracą to kolejne dwa powody odejść z organizacji. Można lubić swoją prace i dobrze ją wykonywać, ale należy pamiętać, iż stanowi ona wyłączenie jeden z wycinków naszego życia. Mądre organizacje dbają o zachowanie równowagi – „life – work balance”. Zadowolony pracownik, to pracownik spełniony w życiu – sama praca i sukcesy w niej osiągane nie wystarczą na dłuższa metę. Zachwianie równowagi, proporcji pomiędzy pracą a życiem prywatnym stanowi kolejny powód rezygnacji z pracy.  Brak przyjaznej atmosfery w pracy także należy uznać za ważny powód odejść. Atmosfera w pracy to sposób, w jaki pracownicy postrzegają aspekty pracy, które mają bezpośredni wpływ na ich odczuwanie środowiska, zespołu, czy tez całej organizacji. Jako powód ostatni należy uznać brak zaufania do managementu. Jeżeli pracujemy w organizacji, w której szef wydaje sprzeczne ze sobą polecenia, czy też zmienia ustalenia w chwili po tym, jak zostały podjęte decyzje w danej sprawie – nie będziemy w niej pracować długo. Wyobraźmy sobie statek, który w ten sposób jest zarządzany przez kapitana – statek co prawda płynie, acz wielokrotnie zmieniane kierunki nie dają szansy na dopłynięcie do jakiegokolwiek portu.  Jedną z metod zabezpieczenia się przed traceniem pracowników z organizacji są właściwe szkolenia – zarówno dla kadry menadżerskiej jak i pracowników.

Zajęcia dla pracowników

classroom-1008856__340Pracownicy rywalizują ze sobą na różnych płaszczyznach. Niektóre zabawy wymagają także współpracy. Liczy się osiągnięcie celu, zdobycie „wrogiej” bazy. Adrenalina i uśmiech rozładują wszystkie spięcia, a aranżacje zabaw dostarczą tematów do wielu komentarzy. Impreza integracyjna to również szansa dla nowego pracownika na zaaklimatyzowanie się w zespole. Wspólne zadania budują właściwe relacje i ułatwiają komunikację.  Nieszablonowa impreza integracyjna gwarantuje podniesienie wydajności zespołu. Zabawa jest najlepsza odskocznią od rzeczywistości i pomaga w utrzymaniu wysokich standardów  pracy na co dzień. Kompleksowa obsługa plenerowej imprezy integracyjnej może zostać zapewniona jedynie przez specjalistów. Nie można pozwolić sobie na jakikolwiek błąd. Zaangażowanie wszystkich do zabawy to duże wyzwanie. Znaczenie ma również właściwa oprawa, ciekawe scenariusze zadań. Prowadzący muszą zapanować nad grupą i sprawnie przeprowadzać uczestników przez kolejne etapy. Najlepsze rezultaty i zadowolenie pracowników z wyjazdu uzyskają jedynie profesjonaliści.  Wielu pracodawców marzy, by wypoczynek pracowników przekładał się na efektywniejszą pracę. Częstą praktyką staje się organizacja imprez integracyjnych. Dają one zespołowi szansę na złapanie dystansu do codziennych obowiązków. Ciekawym pomysłem jest łączenie takich wyjazdów z cyklem szkoleń.   Gospodarka światowa zarówno kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu, jak i obecnie, oparta jest na kilku bardzo prostych mechanizmach. Jednym z nich jest to, że na rynku występują pracodawcy i pracownicy.  Jedni szukają osób zdolnych wykonywać określone przez nich zadania, inni zaś szukają zajęcia, za które będą mogli otrzymać wynagrodzenie umożliwiające im zakup podstawowych produktów czy tych, które są im potrzebne na co dzień. Oczywiście nie jest tak, że pracodawca jest stroną dominującą, która może bez ograniczeń dyktować warunki pracownikom.  Są pewne procedury i przepisy, które mówią jasno jak powinien zachowywać się pracodawca. Tym bardziej, że szeroko rozumiany pracodawca posiada liczne obowiązki względem swoich pracowników. W zależności od tego jaki charakter działalności jest prowadzony obowiązki te są różne. Jednak sprowadzają się głównie do tego, że poza wypłaceniem wynagrodzenia pracodawca powinien zapewnić swojemu pracownikowi środki umożliwiające mu wykonywanie pracy. Chodzi tu przede wszystkim o ubrania robocze.  Co do zasady tego typu ubrań wymagają zawody, w których narażone jest życie lub zdrowie pracownika. Do tego typu prac zaliczają się zawody związane z budownictwem, ale również te, w których wykorzystywane są środki zimowe. Pracownik powinien być także świadom, że do tej listy wliczamy również prace związane z niskimi temperaturami.  Warto także być świadomym faktu, że pracownik w żadnym razie nie może być obciążony obowiązkiem czyszczenia strojów zapylonych lub zabrudzonych środkami chemicznymi.  Jednym z elementów takiego ubrania roboczego są buty robocze. Buty te odgrywają różną rolę w zależności od tego w jakim charakterze dana osoba jest zatrudniona. Zwykle takie obuwie najważniejszą rolę odgrywa wśród osób wykonujących pracę fizyczną. Chociaż lista zawodów, w których buty robocze są powszechnie wykorzystywane jest tak długa, że nie sposób byłoby wymienić wszystkie profesje.  Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ta wydawałoby się błaha kwestia – a mianowicie niedostarczenie pracownikom ubrań roboczych – może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Konsekwencje te mogą spotkać zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Po pierwsze pracownik wykonujący swoją pracę bez odpowiedniego stroju może ulec wypadkowi, a po drugie wpływa to na komfort jego pracy. Z kolei pracodawca, który nie dostarczy odpowiedniego stroju dla pracowników może zostać pociągnięty do konsekwencji finansowych, a także może liczyć się z niższą efektywnością pracowników, którzy nie będą właściwie wyposażeni.